Wat is scouting?

Spelen is opgroeien

Spelen is belangrijk voor kinderen. Het is niet alleen leuk, maar vooral ook onmisbaar voor een evenwichtige ontwikkeling van motoriek, zintuigen, taal, ruimtelijk inzicht, creativiteit, kennis en sociale vaardigheden. Om te kunnen spelen moeten kinderen beschikken over voldoende speelruimte van goede kwaliteit, zowel buiten als binnen, en over goed speelgoed.

Veel ontwikkelingen zijn direct of indirect van invloed op het spel van kinderen. Zo staat de aantallen speelruimte en de kwaliteit onder druk en wordt het spel van kinderen beïnvloed door de opkomst van computerspellen en nieuwe communicatiemiddelen. Ook veranderende inzichten op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en eigen verantwoordelijkheid zijn van invloed op de omstandigheden waaronder kinderen (kunnen) spelen. Steeds minder kinderen krijgen de ruimte om hun vrije tijd zonder toezicht van ouders of andere volwassenen door te brengen. Het klimaat op straat zou het onmogelijk maken, zonder toezicht van ouders of andere volwassenen er door te brengen.

Loslaten

Moderne ouders zijn voortdurend op hun hoede om te zorgen dat hun kind niets overkomt. Dat leidt ertoe dat veel kinderen nauwelijks de ruimte krijgen zich zonder toezicht te bewegen

Recht op eigen bult

Speelgoed en speelruimtes zijn onderdeel van een groeiende claimcultuur. Dat heeft ernstige gevolgen voor de speelruimte voor kinderen. Om werkelijk te kunnen spelen, hebben kinderen vrijheid nodig. Opdat ze zelf op onderzoek mogen gaan en hun wereld ontdekken: buiten en binnen

Chillen: verdediging van het rondhangen

Klachten over kinderen en jongeren op straat blijken toch wel vaak anders gezien moet worden dan in de huidige discussies gebeurt. Sommige hangjongeren hebben al een volle agenda en trappen geen rotzooi en volwassenen spelen ook een rol in het ontstaan van problemen op straat.

Het klimaat op straat

Een kind alleen is ongewoon geworden in de openbare ruimte. Bijna altijd is er wel een toezichthouder in de buurt: ouder, oppas, leerkracht, een bekende volwassene die de veiligheid in de gaten houdt. Zelf herinneren volwassenen zich van hun jeugd juist het vrije spelen. Je was altijd buiten, nu is de straat van de auto's

Beleidsruimte

Belangen van volwassenen, natuur, dieren en erfgoed worden gekend in de plannen voor nieuwbouw en herstructurering, maar ruimte voor de jeugd is meestal sluitpost. Kinderen en jongeren vinden vervolgens uitdagingen op plekken die volwassenen er niet voor hebben bestemd, waardoor hun aanwezigheid al snel als overlast wordt ervaren.

Iedereen wil graag dat kinderen veilig kunnen spelen: op een veilige speelplek, met veilig speelgoed en voldoende hygiëne. Maar als je alle risico's afdekt, kan dat ten koste gaan van de waarde van het spel. Want spelen heeft ook te maken met vrijheid, de wereld ontdekken, mogelijkheden uitproberen, grenzen verkennen. De afweging tussen veiligheid en uitdaging zorgt vaak voor flinke dilemma's.

Het belang dat kinderen hebben bij goede speelmogelijkheden raakt nogal eens in de verdrukking tussen al die andere belangen in de 'volwassen' wereld: economie, commercie, verkeer en vervoer, huisvesting enz. Speelruimte voor kinderen is de sluitpost op vrijwel elke begroting van projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en architecten. Kinderen zijn immers geen marktpartij waarmee rechtstreeks onderhandeld moet worden.

Scouting heeft een antwoord

Buitenleven

Scouts ondernemen allerlei activiteiten in de buitenlucht, ze doen aan sport en spel, kamperen, survival, varen en houden ze zich bezig met creatieve en spannende activiteiten. Scouting geeft kinderen en jongeren de ruimte die ze nodig hebben.

Avontuurlijke & natuurlijke wereld

Met het woord Scouting bedoelen we de activiteiten en de eigenschappen van pioniers, ontdekkers, jagers, woudlopers, kolonisten. Die wereld van activiteiten scheppen we voor kinderen in een avontuurlijke en natuurlijke omgeving en zo maken we ze bewust van de basis van vele dingen. Dat doen we op een manier die spreekt tot hun verbeelding en wensen. Daarom vinden kinderen Scouting gewoon leuk.

Grensverleggend bezig zijn

De activiteiten van Scouting doen een beroep op actieve deelname van jongeren . Samen-spelen en samen-werken staat centraal. In Scouting is ons beginpunt wat kinderen aan kunnen en daarnaast hun grenzen te verleggen. Het Scoutingspel streeft naar het vergroten van zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfredzaamheid van jongeren. Voor kinderen betekent dat avontuurlijk en spannende activiteiten ondernemen..

Groepsvorming

In onze organisatievorm gaan we uit van de natuurlijke groepsvorming van kinderen. We benutten de sociale groepsprocessen optimaal om hiermee de beste resultaten te halen. Het patrouille systeem is van oudsher de basis organisatie vorm. Het zijn kleine teams in hedendaags jargon. Het zal u niet verbazen dat vele kinderen uit zo'n patrouille vriendschapsbanden voor het leven maken, door de dingen die ze samen beleven en doen.

Competentie gericht

Scouting kent een doel en drie belangrijke element die een ondeelbare eenheid vormen bij alles wat we doen: De ontwikkeling van

  • kennis
  • vaardigheden
  • en houding

Naarmate de leeftijd en ontwikkeling vordert gaat dat gepaard met afnemende begeleiding, toenemende ambities, zelfinitiatief en verantwoordelijkheid. Scouting werkt aan competenties en is daarmee de enige een jeugd- en jongerenorganisatie, die dat doet. Scouting geeft kinderen de ruimte en de kansen spelend op te groeien, zichzelf te in hun ontwikkeling te verrijken. Dat doen we nu al bijna 100 jaar met veel succes.

Leiding en missie

Scouting is ook een uitdaging voor volwassenen, het geeft hen de kans jonge mensen te helpen op pad naar volwassenheid. Tijdens hun verbondenheid met Scouting krijgen de leiders en leidsters van Scouting een waardevolle training: het ontwikkelen van hun eigen kennis, vaardigheden en houding om doelen te bereiken. In Scouting vinden we het essentieel dat je je eigen talenten moet kunnen gebruiken. Daarom werken we in teamverband en sporen je aan je eigen competenties te vergroten. Een scouting leider of leidster verwerft vele kwaliteiten, die zoals blijkt bij in de beroepssfeer vaak meewegen. Scouting leider en leidsters moeten er zelf voor kiezen lid te worden. Bedenk wel: Scouting is wel onbetaald en vrijwillig maar niet vrijblijvend, want je moet er niet alleen voor kiezen maar ook achterstaan en je inzetten. Als scoutingleider moet je begrijpen wat er in kinderen leeft.

  • Je moet je kunnen inleven in de kinderwereld.
  • Je moet je in de juiste verhouding staan tot kinderen.
  • Je moet je toeleggen op individuele begeleiding
  • Je moet de gemeenschapszin aankweken.

Scouting draagt ook een universele levenshouding uit. Scouts leggen een eed af om de spirituele wereld achter de materiële te ontdekken, de wereld te verbeteren, anderen te respecteren de natuur te beschermen en te werken voor vrede, internationale samenwerking wederzijds begrip en dit ook uit te dragen. Scouting heeft ook de Scoutingwet die op een positieve manier de kinderen herinnert aan hun eigen bijdrage aan deze uitgangspunten. Met de typische en unieke Scouting aanpak lukt het Scouting dit doel te bereiken en jongeren te helpen zich niet alleen fysiek, maar ook intellectueel en sociaal verder te ontwikkelen.

Scouting

Scouting is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting Nederland. En telt 125.000 leden en 1.300 scoutinggroepen verspreid over Nederland. De Scoutinggroepen zijn meestal gevestigd in gebieden met een vrije en een natuurrijke omgeving, waar de mogelijkheden voor het Scoutingspel minimaal beknot worden. Scouting staat open voor iedereen, ongeacht geloof of ras en dat is ook de fundering van Scouting. Scouting is ook internationaal een educatieve jeugd- en jongerenorganisatie die kinderen wereldwijd kansen geeft zich te ontwikkelen. Dat maakt Scouting ook internationaal een grote beweging. Met 38 miljoen Scoutingleden wereldwijd is het lidmaatschap van Scouting in de afgelopen 20 jaar verdubbeld.